Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze algemene voorwaarden van de verkoop worden uitgevoerd door Hamelin BV, Celsiusweg 35b, 5928PR Venlo met KvK-nummer 12.011.650, BTW-nr. NL001563701B01 (hierna “OXFORD”) en een persoon die een aankoop (hierna de “klant”) verricht via revisionbnl.my-oxford.com (hierna, de “website”). OXFORD en de klant worden hieronder de "partijen" genoemd.

In dit verband moet worden opgemerkt dat OXFORD een dochteronderneming is van het bedrijf HOLDHAM, de eigenaar van de website, en dat HOLDHAM de website aan OXFORD ter beschikking stelt voor de verkoop en marketing van producten.

Deze algemene voorwaarden vormen een verkoopovereenkomst op afstand en definiëren de rechten en verplichtingen van OXFORD en de klant in het kader van de verkoop van de producten die op de website worden vermeld (hierna de "producten").

De klanten zijn uitsluitend consumenten, gedefinieerd als natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die niet binnen de reikwijdte van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, vrij beroep of landbouwactiviteit vallen.

Het plaatsen van een bestelling via de website houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert, met uitsluiting van alle andere documenten zoals prospectussen, promotiecatalogi en beschrijvingen van de Producten uitgegeven door OXFORD, die uitsluitend voor indicatieve doeleinden zijn. In dit opzicht bevestigt de bevestiging van de bestelling de volledige aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door OXFORD en de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen die volgen op de wijziging. Soms moet OXFORD bepaalde bepalingen van zijn algemene verkoopvoorwaarden wijzigen en daarom wordt klanten geadviseerd om ze systematisch opnieuw te lezen voordat ze elke bestelling bevestigen. In ieder geval zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de dag dat de bestelling door de klant wordt geplaatst.

Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van deze voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip gebruik te maken van een van deze voorwaarden. De annulering van een clausule van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel onverlet.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aangevuld door de algemene gebruiksvoorwaarden van de HOLDHAM-website en door het privacy- en cookiebeleid van OXFORD. 

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen gedaan en uitgeleverd aan klanten in Nederland, België en Luxemburg. OXFORD behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren waarvan het afleveradres zich niet in Nederland, België of Luxemburg bevindt.

In het geval van problemen of claims met betrekking tot de producten, hun bestellingen, het herroepingsrecht, de toepassing van de garantie van de producten of de website, kunnen klanten als volgt contact opnemen met OXFORD:

Per post : Hamelin BV, Celsiusweg 35b, 5928PR Venlo, Nederland

Per telefoon : +31 (0)77 373 15 51

Per e-mail : revision.bnl@hamelinbrands.zendesk.com

ARTIKEL 2: DE WEBSITE

Alle inhoud van de website en alle advertentiedocumentatie (illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's) zijn eigendom van OXFORD of worden gebruikt met toestemming van de houders van de betreffende rechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of creatie van hyperlinks is verboden, tenzij OXFORD zijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft.

 

ARTIKEL 3: PRODUCTEN

3.1 PRESENTATIE VAN DE PRODUCTEN/ SCRIBZEE®-TOEPASSING

De presentatie van de producten die door OXFORD op de website worden aangeboden, informeert klanten over de essentiële kenmerken van het product dat ze willen bestellen.

OXFORD besteedt veel zorg aan het plaatsen van informatie met betrekking tot de essentiële kenmerken van de producten, met name door middel van technische beschrijvingen en/of foto's die de producten illustreren.

OXFORD kan hoe dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of fouten met betrekking tot de beschrijving van de kenmerken van het gekochte product, tenzij de essentiële kenmerken van het product worden aangetast.

De foto's, illustraties en teksten die op de website verschijnen, zijn niet contractueel van aard.

Alle producten, met uitzondering van schrijfproducten zoals markeerstiften, markeerstiften en potloden, hebben de mogelijkheid om, naast het maken van handgeschreven notities, deze handgeschreven notities te scannen, op te slaan en te ordenen met behulp van tools zoals een smartphone of een tablet via de SCRIBZEE® applicatie. In deze context worden klanten geïnformeerd dat ze, om optimaal gebruik te kunnen maken van deze functies, eerst de SCRIBZEE®-applicatie moeten downloaden op hun smartphone of tablet via Google Play of de App Store.

 

3.2 BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

De producten worden verkocht binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden, de fabricagemogelijkheden en de leveringscapaciteit van de leveranciers van OXFORD.

De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven tijdens de selectie van de producten, onder voorbehoud van mogelijke synchronisatiefouten in het OXFORD-computersysteem. In ieder geval wordt de beschikbaarheid van de producten definitief gevalideerd na bevestiging van de verzending van de bestelling die per e-mail aan de Klant is verzonden.

In het geval dat een van de bestelde producten niet beschikbaar is tijdens de voorbereiding van de bestelling van de klant, verbindt OXFORD zich ertoe om zo snel mogelijk contact op te nemen met de klant om aan te geven wanneer het product kan worden afgeleverd. Als deze tijd te lang is, kan de klant ervoor kiezen om de bestelling te annuleren en de betaalde bedragen worden dan zo snel mogelijk terugbetaald.

 

ARTIKEL 4: BESTELLINGEN 

De klant verklaart dat hij/zij in staat is om dit contract aan te gaan, met andere woorden dat hij/zij meerderjarig is en niet onder curatele of curatele staat.

Klanten plaatsen hun bestellingen in overeenstemming met de aanwijzingen op de website.

De informatie die de klanten aan OXFORD verstrekken bij het plaatsen van hun bestellingen en/of op het registratieformulier, moet volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn. Klanten zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt op het registratieformulier en bij het plaatsen van een bestelling. In het geval van een fout (achternaam, adres, enz.), Kan OXFORD niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of vertragingen veroorzaakt bij de levering van de producten.

De bestellingen van de klant zijn pas definitief na betaling van de overeenkomstige prijs, zoals hieronder vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Met andere woorden, de betaling door de Klant formaliseert definitief het contract voor verkoop op afstand met OXFORD.

Zodra de bestelling is betaald, kan de klant de pagina met een samenvatting van de bestelling afdrukken. In ieder geval ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging. De samenvatting van de bestelling moet worden bewaard, aangezien deze het bewijs vormt van de bestelling van de klant en het contract dat de partijen verbindt.

OXFORD behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te accepteren om een ​​legitieme reden, zoals met name een probleem met betrekking tot het begrijpen van de ontvangen bestelling, een voorzienbaar probleem met betrekking tot de levering of de abnormaliteit van de bestelde hoeveelheden met betrekking tot de normale behoeften van een consument. In dit geval zal OXFORD de klant zo snel mogelijk per e-mail informeren om de acceptatie van de bestelling of anderszins te bevestigen.

OXFORD behoudt zich ook het recht voor om niet in te gaan op verzoeken van de klant die exorbitant zijn of afwijken van het gemeen recht en/of de algemene voorwaarden of in geval van een lopend geschil met de klant, met name in het geval van niet-betaling door de Klant voor eerdere bestellingen die via de website of op enige andere manier zijn geplaatst, waarbij de bovengenoemde gevallen als legitieme redenen worden beschouwd. In dergelijke gevallen kan OXFORD in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

De producten worden gefactureerd volgens de huidige prijzen die op de website worden vermeld op de dag van de verkoop. De prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief alle belastingen. Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat van kracht is op het moment dat de factuur wordt opgesteld. De vermelde prijzen zijn exclusief eventuele leveringskosten voor de producten, die ook worden gefactureerd en duidelijk worden aangegeven aan de klant vóór de validatie van de bestelling.

De transportkosten worden aangegeven op de pakbon.  

Deze kosten worden bepaald in overeenstemming met het transportmiddel, het bedrag van de bestelling en de bestemming.

De totale prijs van de bestelling wordt in ieder geval vermeld aan het einde van de online bestelling vóór de validatie ervan en verwijst naar de prijs van de producten inclusief BTW, waar eventuele transportkosten aan worden toegevoegd.

OXFORD behoudt zich in elk geval het recht voor om de verkoopprijzen te allen tijde te wijzigen. OXFORD kan echter geen wijzigingen aanbrengen na de aanvaarding van een bestelling. De prijs die van toepassing is op de bestelde producten is die welke op de website verschijnt op de dag van de bestelling.

De bestellingen zijn volledig betaalbaar in Euro’s. De betaalde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als een aanbetaling of vooruitbetaling.

Betaling geschiedt door middel van een betaalkaart via PayPal, Mollie of Shopify Payments.

Zodra de betaling is gevalideerd, ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling per e-mail.

  

ARTIKEL 6: LEVERING/RECEPTIE

6.1 DATA EN TIJDEN

De levertijden voor de producten zijn indicatief, tenzij OXFORD zich uitdrukkelijk schriftelijk verbindt tot vaste data en tijden.

In het geval van een voorzienbare vertraging in de levering, zal OXFORD de klant zo snel mogelijk per e-mail informeren en een schatting geven van de extra levertijd.

In ieder geval, tenzij anders aangegeven, verbindt OXFORD zich ertoe de levering aan de klant te doen binnen een maximumperiode van 10 werkdagen na uitvoering van het contract.

OXFORD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-levering als gevolg van een geval van overmacht of tekortkoming van de kant van de klant, zoals afwezigheid van laatstgenoemde op het moment van levering of het niet afhalen van de producten in het geval van levering op een afhaalpunt.

In geval van niet-levering binnen de uitdrukkelijk overeengekomen termijn of uiterlijk dertig (30) dagen na de uitvoering van de overeenkomst, kan de klant OXFORD formeel en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen dat deze laatste moet overgaan tot levering binnen een redelijke aanvullende termijn. Indien OXFORD bovenstaande niet binnen de aanvullende termijn uitvoert, kan de klant de overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging annuleren. Het contract wordt geacht te zijn beëindigd na ontvangst van bovenstaande brief door OXFORD, tenzij OXFORD het in de tussentijd heeft uitgevoerd.

 

6.2 LEVERING

De leveringen van de producten vinden uitsluitend plaats in Nederland, België en Luxemburg.

De door de klant bestelde producten worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

OXFORD kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging en/of niet-levering vanwege een vals of foutief adres of een adres waar levering onmogelijk blijkt te zijn.

De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd door OXFORD wanneer de bestelde producten persoonlijk worden overhandigd, in de brievenbus worden geplaatst of worden opgehaald bij het postkantoor.

In het geval dat de klant afwezig is op het moment van bezorging en/of het pakket niet in de brievenbus kan worden achtergelaten, wordt een bericht van aflevering of een ander soort document achtergelaten en/of naar de klant gestuurd. Het is dan de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde om de aanbevelingen voor levering of afhalen van de bestelling op te volgen.

OXFORD vestigt de aandacht van de klant op het feit dat, in het geval dat het pakket in de brievenbus wordt geplaatst en daarom niet de handtekening van de klant draagt, de vervoerder OXFORD op de hoogte zal brengen van de levering van het pakket langs elektronische weg. Bijgevolg kan elk geschil over de vraag of het pakket daadwerkelijk in de brievenbus is geplaatst door OXFORD worden afgewezen als de vervoerder aangeeft dat het pakket daadwerkelijk is afgeleverd.  

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

7.1 BESTAAN, AFWEZIGHEID OF VERLIES VAN HET HERROEPINGSRECHT ("BEDENKTIJD")

U kunt uw bestelling zonder opgave van redenen annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de gekochte goederen ontvangt (of laatste goed, partij of stuk als het gaat om goederen of meerdere partijen of stuks afzonderlijk geleverd).

7.2 UITVOERINGSVORMEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

Om het herroepingsrecht uit te oefenen wanneer het kan worden uitgeoefend, moet de klant binnen de hierboven vermelde periode van veertien (14) dagen OXFORD het standaardformulier sturen om het herroepingsrecht uit te oefenen (in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden) of een ondubbelzinnige verklaring die de wens van de klant uitdrukt om zich terug te trekken, naar het adres vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.  

In dit geval moet de klant het product / de producten op zijn / haar exclusieve kosten binnen veertien (14) dagen na de aankondiging van het besluit tot herroeping, in zijn / hun originele verpakking, ongebruikt en in perfecte staat, zonder enig merkteken, retourneren, alle accessoires en eventuele geschenken die zijn aangeboden, naar het volgende adres:

Hamelin B.V.
Oxford Revision Store
Celsiusweg 35b
5928PR Venlo
Nederland 

 

7.3 TERUGBETALING VAN DE KLANT IN GEVAL VAN INTREKKING

In geval van herroeping door de klant onder de hierboven uiteengezette voorwaarden, verbindt OXFORD zich ertoe de klant alle betaalde bedragen, inclusief de verzendkosten, binnen veertien (14) dagen terug te betalen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant op de hoogte wordt gebracht besluit om in te trekken. Desalniettemin heeft OXFORD het recht om deze terugbetaling uit te stellen totdat de producten effectief zijn hersteld of totdat de klant het bewijs van verzending heeft geleverd, met als gekozen datum de eerste van deze gebeurtenissen.

OXFORD zal deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij deze laatste uitdrukkelijk met OXFORD instemt met een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht voor een deel van de bestelling is bij forfaitaire bezorgkosten geen terugbetaling van de initiële bezorgkosten verschuldigd.

 

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich ertoe OXFORD te voorzien van alle elementen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de bestellingen. In dit verband is de klant verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de informatie die naar OXFORD wordt gestuurd.

De selectie en het gebruik van de producten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

De klant moet ervoor zorgen dat de producten in goede staat worden gehouden, de opslaginstructies naleven en ze gebruiken in overeenstemming met het doel, met name door te voldoen aan de aanbevelingen van OXFORD (bijv. De SCRIBZEE®-insert in de notebooks).

Zoals uiteengezet in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, moet de klant, om te profiteren van alle functies van de Producten, de SCRIBZEE®-applicatie gratis downloaden op zijn/haar smartphone of tablet via Google Play of de App Store.

 

ARTIKEL 9: JURIDISCHE GARANTIES/CLAIMS/RETOUREN 

9.1 WETTELIJKE GARANTIES

Volgens de wet moet OXFORD-goederen leveren van bevredigende kwaliteit, geschikt voor het doel, zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met de pre-contract informatie die OXFORD heeft verstrekt. Als goederen die de klant heeft gekocht niet voldoen en bijvoorbeeld fouten vertonen of beschadigd zijn bij ontvangst, of als de klant onjuiste goederen ontvangt, neem dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact op met OXFORD via marketing.hamelinnl@hamelinbrands.com om OXFORD te informeren van de fout, schade of fout, en om een ​​terugbetaling of vervanging te regelen. De beschikbare rechtsmiddelen van de klant zijn als volgt:  

  1. Vanaf de dag dat de klant de goederen ontvangt (en eigendom ervan), heeft de klant 30 kalenderdagen het recht om de goederen te weigeren en een volledige terugbetaling te ontvangen als ze niet conform zijn zoals hierboven vermeld.
  2. Als de klant de goederen niet wil weigeren of als de afkeurperiode van 30 kalenderdagen is verstreken, kan de klant om vervanging vragen. OXFORD draagt ​​alle bijbehorende kosten en zal de vervanging binnen een redelijke termijn en zonder aanzienlijk ongemak voor u uitvoeren. In bepaalde omstandigheden, waar vervanging niet mogelijk of anderszins onevenredig is, kan OXFORD in plaats daarvan de klant een volledige terugbetaling aanbieden. 
  3. Als de goederen na vervanging nog steeds niet in overeenstemming zijn of als OXFORD niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijk ongemak voor de Klant heeft gehandeld, kan de Klant ze weigeren in ruil voor een terugbetaling.
  4. Als de klant het definitieve recht om de goederen te weigeren meer dan zes maanden na ontvangst van de goederen (en eigendom van de goederen) uitoefent, kan OXFORD de terugbetaling verminderen om het gebruik weer te geven dat de klant uit de goederen heeft gehad.
  5. Binnen een periode van zes jaar nadat de Klant de goederen heeft ontvangen (en eigendom ervan heeft), kan de klant, als de goederen niet een redelijke tijdsduur hebben, recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling. Houd er rekening mee dat na zes maanden nadat de klant de goederen heeft ontvangen, de bewijslast op de klant rust om te bewijzen dat het defect of de non-conformiteit bestond op het moment van levering.

De verzend- en retourkosten en risico's zijn voor rekening van de klant als de non-conformiteit niet is bewezen.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

OXFORD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen die aan de klant kunnen worden toegeschreven, vooral tijdens het nemen van de bestelling.

OXFORD kan niet aansprakelijk worden gehouden of geacht worden niet te hebben voldaan aan deze voorwaarden voor vertraging of niet-uitvoering wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de wet of jurisprudentie.

OXFORD wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid af voor de selectie van de producten door de klant, schade als gevolg van wijzigingen aan de producten door de klant of schade als gevolg van het niet naleven door de klant van de aanbevelingen voor opslag of gebruik van de producten.

OXFORD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tijdelijke of permanente schade aan het computersysteem van de klant, noch voor verlies of schade die kan worden geleden als gevolg van toegang tot of browsen op de website. De overdracht van gegevens via internet kan leiden tot het optreden van fouten en/of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Bijgevolg kan OXFORD niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of onderbreking van de onlinedienst.

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

OXFORD verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met de geldende regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens en het privacy beleid dat het heeft opgesteld.

Het privacy beleid van OXFORD vormt een aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden en maakt er integraal deel van uit. In dit verband nodigt OXFORD zijn klanten uit om het te lezen door HIER te klikken. 

 

ARTIKEL 12: BEZWAAREN BIJ COLD CALLING

Klanten worden door OXFORD geïnformeerd dat ze zich op een lijst kunnen registreren om bezwaar te maken tegen cold calling (Bel-me-niet Register). Desalniettemin wordt gespecificeerd dat deze registratie OXFORD niet belet klanten te bellen voor de strikte behoeften van de uitvoering van dit contract.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen OXFORD en de klant (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Europees recht.

  • De klant profiteert van alle dwingende wettelijke bepalingen in het land waar hij woont. Niets in deze clausule doet afbreuk aan of vermindert hun rechten als consument om op die bepalingen te vertrouwen.